Login

Aris in Kazakhstan

The petrol station that was temporarily closed is open:
  • 12317 petrol station. Location: Motorway Almaty-Tashkent-Taraz, Zhanaturmysskiy so, s.Aksholak, Bayzakskiy r-n, Zhambylskaya obl.